• kondolencje
  • kondolencje 2

MROT PARTNEREM MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

mrot-new-directions-in-touristic-compass-4375746-pixabayMazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna została zaproszona jako partner merytoryczny do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ESTET dotyczącym włączania kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. Tym samym wiedza i kompetencje pracowników MROT zostały docenione na arenie międzynarodowej i będą mogły służyć rozwojowi kształcenia europejskiego w dziedzinie turystyki. Jednocześnie kadry MROT zyskają nową wiedzę, rozwiązania i dostęp do międzynarodowych doświadczeń, które będą mogły być upowszechnione wśród kadry dydaktycznej i branży turystycznej w Polsce.  


Zrównoważona turystyka stanowi jeden z megatrendów rozwoju turystyki na świecie (OECD, 2018). Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi turystyczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne umiejętności pracowników. Wśród tych umiejętności znajdują się: zarządzanie zasobami, emisjami i odpadami, projektowanie łańcuchów wartości w turystyce zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej, ochrona dziedzictwa naturalnego, kulturowego i lokalnego, rozwój zrównoważonych i dostępnych produktów turystycznych (NTG, 2019). Umiejętności te nie zostały jednak jeszcze włączone do głównego nurtu kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki. Analiza standardów edukacyjnych i podstawowych programów nauczania w dziedzinie hotelarstwa, podróży, turystyki i rekreacji, wdrażanych we wszystkich krajach należących do konsorcjum, dowodzi, że umiejętności związane ze zrównoważonym rozwojem są często zaniedbywane. Wywiady z nauczycielami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe w dziedzinie turystyki (61 uczestników z 6 krajów UE) wykazały, że brakuje im wskazówek metodologicznych, zasobów edukacyjnych i narzędzi umożliwiających włączenie tych umiejętności do programów nauczania.

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.

Cele szczegółowe obejmują:
- Opracowanie koncepcyjnej podstawy włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki
- Zapewnienie materiałów dydaktycznych w zakresie turystyki zrównoważonej, dostosowanych do skutecznego włączenia ich do programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
- Opracowanie i pilotowanie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego dla pracowników VET w dziedzinie turystyki zrównoważonej i innowacyjnych praktyk nauczania
- Ułatwianie możliwości przenoszenia i szerokiego wykorzystania opracowanych zasobów w różnych kontekstach VET
- Podnoszenie świadomości możliwości i wartości dodanej włączania umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki wśród osób zawodowo zajmujących się edukacją w tym sektorze

Głównymi grupami docelowymi projektu są:
- starsi liderzy, nauczyciele, trenerzy i opiekunowie w instytucjach IVET i CVET oferujących kwalifikacje turystyczne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, a także nieformalne programy szkoleniowe i kursy w dziedzinie turystyki;
- studenci VET, stażyści i nieformalni uczący się w dziedzinie turystyki, w tym pracownicy i aspirujący przedsiębiorcy.

 

Pośrednimi grupami docelowymi są:
- pracodawcy w sektorze turystycznym (firmy prywatne, organy zarządzające destynacjami, turystyczne organizacje pozarządowe);
- interesariusze w zakresie kształcenia i szkolenia (organy publiczne VET, instytucje oferujące doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i uniwersytetów).

Rezultaty intelektualne:
- O1 Ramy koncepcyjne włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki
- O2 Portfolio zasobów edukacyjnych w zakresie umiejętności zrównoważonego rozwoju w turystyce
- O3 Program szkoleń w miejscu pracy
- O4 Kompendium Historii Sukcesu

Partnerzy:
•    SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Polska – koordynator
•    Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education Grecja
•    EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD Bułgaria
•    PROMIMPRESA SRL Włochy
•    FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED Irlandia
•    ALBEA ETUDES ET CONSEILS Francja
•    Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Polska

 

Czas trwania projektu:
•    2020-10-01 - 2022-09-30
•    Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+. Erasmus + to unijny program wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro zapewni ponad 4 milionom Europejczyków możliwości studiowania, szkolenia i zdobywania doświadczenia za granicą.
•    Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

 

mrot-new-directions-in-touristic-compass-4375746-pixabay

Zdjęcie: Pixabay