O projekcie

Szanowni Państwo!

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego realizuje projekt pt. Strategia rozwoju produktów turystyki rowerowej w województwie mazowieckim współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Strategia będzie dokumentem planistycznym, który zdefiniuje długoterminowy plan rozwoju i funkcjonowania produktów na rynku usług turystycznych. Będzie również stanowić plan długofalowego działania interesariuszy rynku turystyki rowerowej bazujący na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniający wewnętrzne słabości.

Schemat logiczny układu dokumentu ujmuje przede wszystkim związek przyczynowo-skutkowy  pomiędzy poszczególnymi jego częściami przy uwzględnieniu prawidłowości metodologicznej tworzenia tego typu dokumentów strategicznych. Stąd zachowano generalny podział na (oprócz wprowadzenia i założeń metodologicznych):

1. Część diagnostyczną w kontekście diagnozy uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych
2. Analizę SWOT jako podsumowanie diagnozy oraz punkt wyjścia do części koncepcyjno-strategicznej.
3. Część koncepcyjno-strategiczną (planistyczną) przede wszystkim w zakresie sformułowania:
    a) zdefiniowania docelowych segmentów rynku,
    b) koncepcji rozwoju produktów turystyki rowerowej,
    c) określenia wiodących produktów turystyki rowerowej skierowanej do docelowych segmentów rynku,
    d) modelu komercjalizacji produktów tj. ich funkcjonowania w warunkach rynkowych,
    e) działań niezbędnych do realizacji pogrupowanych według zdefiniowanych obszarów koncentracji.

Realizacja Strategii zakłada następujące działania:
1.Diagnoza potencjału w zakresie kreacji produktów turystyki rowerowej województwa mazowieckiego.
Pierwszy etap prac będzie dotyczyć zidentyfikowania i zcyfrowania istniejącej sieci szlaków rowerowych na terenie województwa mazowieckiego wraz z ich waloryzacją w zakresie: przebiegu, układu szlaków oraz atrakcji i usług zlokalizowanych w pobliżu tras – walorów naturalnych i kulturowych, oferowanych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Oprócz wykorzystania dostępnych materiałów źródłowych inwentaryzacja zakłada również przeprowadzenie audytu terenowego w regionie.

W drugim etapie diagnozy zostaną przeprowadzone cyfrowe analizy przestrzenne obejmujące zestawienia właściwości istniejącej sieci szlaków rowerowych:
- układ szlaków (m.in. szlaki pętlowe, jednokierunkowe);
- przebieg szlaków (zależności z przebiegiem przez obszary o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej, konfliktowość przebiegu);
- długość szlaków (długodystansowe, tranzytowe, inne);
- ranga hierarchiczna (międzynarodowe, krajowe, lokalne).

Trzeci etap diagnozy będzie obejmował analizę SWOT w tym:
• określenie mocnych i słabych stron wynikających m.in. z układu, przebiegu szlaków oraz cech użytkowych,
• określenie szans i zagrożeń sieci szlaków rowerowych wynikających m.in. z atrakcyjności przebiegu względem głównych elementów przyrodniczych i kulturowych oraz możliwych zagrożeń i konfliktów np. z przebiegu i przecięcia tras rowerowych z drogami kołowymi i liniami kolejowymi.

Ponadto diagnoza będzie obejmowała identyfikację grup turystów korzystających ze szlaków rowerowych na Mazowszu. W ramach realizacji działania nastąpi:

• opracowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do użytkowników szlaków rowerowych na Mazowszu (w trybie elektronicznym)
• przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych (subregionalnych) skierowanych do pozarządowych działających na rzecz turystyki rowerowej oraz innych interesariuszy rynku: usługodawcy, jednostki samorządu terytorialnego etc.

2. Opracowanie założeń strategicznych funkcjonowania i rozwoju produktów turystyki rowerowej na terenie województwa mazowieckiego.
Założenia obejmować będą podstawowe wytyczne strategiczne w zakresie kreacji, rozwoju i funkcjonowania szlaków jako produktów turystycznych, w tym określenie kierunków oraz sposobu wdrażania działań na rzecz powstania oferty dla rowerzystów, zarówno w kontekście promocji, jak i dalszego rozwoju infrastruktury, a także komercjalizacji tej oferty.
W ramach tego działania nastąpi:
• zdefiniowane docelowych segmentów rynku na podstawie prac diagnostycznych,
• określenie rodzajów produktów turystycznych skierowanych do głównych grup odbiorców.

Zakłada się, że dotyczyć to będzie wybranych na etapie diagnozy sztandarowych produktów turystyki rowerowej Mazowsza, czyli tych które wg przyjętych kryteriów charakteryzować się będą największym potencjałem rozwojowym,
• opracowanie koncepcji funkcjonowania produktowych turystyki rowerowej, w szczególności określenie rdzeni produktów, produktów rzeczywistych oraz poszerzonych jako składników oferty, a także zdefiniowanie obszarów koncentracji działań,
• opracowanie modelu rynkowego wdrażania produktów - sposoby i procedury komercjalizacji produktu, określenie produktów uzupełniających dla produktu podstawowego w podziale na grupy (np. aktywne, kulturowe, turystyki wiejskiej etc.), określenie operatorów poszczególnych produktów wraz z koncepcją zarządzania produktami i ofertami turystycznymi oraz partnerów w rozwoju produktów, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, określenia ich relacji oraz procedur współpracy, określenie metod i podmiotów współpracy w zakresie sprzedaży usług i ofert turystycznych, określenie zarządzania jakością produktów w kontekście elementów, które zostaną zdefiniowane na etapie diagnozy,
• opracowanie wersji cyfrowej koncepcji zawierającej mapy ze strefami prezentującymi zróżnicowanie obszarowe potencjałów w zakresie turystyki rowerowej. Na mapach zostaną zobrazowane strefy, w których należy zaproponować większe zróżnicowanie i podaż produktów turystyki rowerowej.

3. Promocja projektu.
Działanie dotyczy opracowania i publikacji skrótu dokumentu, który będzie szeroko upowszechniany, tak aby każdy z interesariuszy mógł zdefiniować możliwości własnej partycypacji w realizacji Strategii. Oprócz tego powstanie podstrona tematyczna poświęcona turystyce rowerowej Mazowsza zawierająca warstwę informacyjną oraz warstwę interaktywną, umożliwiającą jej współtworzenie przez miłośników jazdy na dwóch kółkach. W warstwie informacyjnej podstrona będzie zawierał mapy, przebiegi tras, prezentację produktów i usług oraz atrakcje turystyczne w okolicy tras.

4. Organizacja konferencji podsumowującej.
Działanie dotyczy przeprowadzenia konferencji prezentującej efekty realizacji projektu, która jednocześnie będzie punktem wyjścia do wdrażania poszczególnych zapisanych w Strategii działań.
Konferencja będzie skierowana do: samorządów, organizacji pozarządowych, branży turystycznej, organizacji dostawców usług oraz wszystkich, którzy zechcą się włączyć w rozwój turystyki rowerowej w województwie mazowieckim.
Podczas konferencji uczestnicy otrzymają opracowaną, w ramach działania dotyczącego promocji projektu, publikację – skrót dokumentu strategicznego.

Merytoryczny zakres konferencji obejmie:
• prezentację wyników realizacji projektu, które zostaną przedstawione przez ekspertów –
• prezentację dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w zakresie funkcjonowania
• prezentację dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowych technologii służących Strategia będzie opracowywana metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada duży udział interesariuszy rynku na wszystkich etapach prac tj. zarówno na etapie diagnostycznym, jak i strategicznym. Od Państwa aktywności zależy kształt Strategii oraz zapisane w niej cele i działania.

Państwa zaangażowanie oraz przekazane informacje przyczynią się do powstania dokumentu spójnego z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. To, nam, jako środowiskom turystycznym, pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów i rozwój turystyki rowerowej na terenie województwa mazowieckiego.
W związku z powyższym już dzisiaj serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w prace nad Strategią. W tym celu uruchomiliśmy platformę interaktywną, na której możecie Państwo wyrażać swoje opinie oraz zgłaszać propozycje zapisów do Strategii. Ważne będą również informacje pozwalające zdiagnozować stan turystyki rowerowej w regionie. Platforma znajduje się na stronie www.mrot.pl w zakładce Strategia rozwoju turystyki produktów turystyki rowerowej.
Jednocześnie zgodnie z przyjętą metodyką oraz harmonogramem realizacji Strategii planujemy organizację 6 warsztatów diagnostycznych na terenie całego województwa mazowieckiego wg załączonego harmonogramu. Warsztaty będą przeprowadzone przez ekspertów turystyki rowerowej z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Harmonogram warsztatów – w zakładce – Spotkania konsultacyjne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność na warsztatach oraz zaangażowanie w cały proces tworzenia dokumentu. Wierzę, że dzięki temu wspólnie opracujemy dokument na miarę potencjału i aspiracji Mazowsza – serca Polski!

Harmonogram przewiduje realizację projektu do końca 2014 r. autorów opracowania, produktów turystyki rowerowej, rozwojowi i promocji oferty turystyki rowerowej.